הגנתפרטיותו- “Cookies”
1. הקדמה
1.1 אנו מחויבים לשמור על הפרטיות של המבקרים באתר שלנו; במדיניות זו אנו מסבירים כיצד נתייחס למידע האישי שלך.
1.2 באמצעות האתר שלנו והסכמה למדיניות זו, אתה מסכים לשימוש שלנו בקבצי  “cookies” בהתאם לתנאי מדיניות זו.
2. איסוף מידע אישי
2.1 אנו רשאים לאסוף, לאחסן ולהשתמש במידע האישי הבא:
(א) מידע על המחשב שלך ועל הביקורים שלך באתר זה והשימוש בו (כולל כתובת ה- IP, המיקום הגיאוגרפי, סוג הדפדפן וגרסתו, מערכת ההפעלה, מקור ההפניה, משך הביקור, תצוגות הדף ושבילי הניווט באתר);
(ב) מידע שתספק לנו בעת הרישום לאתר שלנו (כולל כתובת הדוא”ל שלך);
(ג) מידע שתספק בעת השלמת הפרופיל שלך באתר שלנו (כולל שמך, תמונות פרופיל, מין, תאריך לידה ופרטי תעסוקה);
(ד) מידע שתספק לנו לצורך הרשמה להודעות האימייל שלנו ו / או עלונים (כולל שמך וכתובת האימייל שלך);
(ה) מידע שתספק לנו בעת השימוש בשירותים באתר שלנו, או שנוצר במהלך השימוש בשירותים אלה (כולל העיתוי, התדירות והדפוס של השימוש בשירות);
(ו) מידע הנוגע לרכישות שאתה מבצע בשירותים שלנו או בכל עסקה אחרת שאתה מזין באמצעות האתר שלנו (כולל שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת האימייל);
(ז) מידע הכלול או קשור לכל תקשורת שתשלח אלינו או שתשלח באמצעות האתר שלנו (כולל תוכן התקשורת והמטא נתונים הקשורים לתקשורת); ו
(ח) כל מידע אישי אחר שתבחר לשלוח אלינו.
2.2 לפני שתמסור לנו את המידע האישי של אדם אחר, עליך לקבל את הסכמתו של אותו אדם הן לגילוי המידע האישי והן לעיבודו בהתאם למדיניות זו.
3. שימוש במידע אישי
3.1 המידע האישי שיוגש אלינו באמצעות האתר שלנו ישמש למטרות המפורטות בפוליסה זו או בדפים הרלוונטיים באתר.
3.2 אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי:
(א) לנהל את אתר האינטרנט שלנו ואת העסק;
(ב) התאמה אישית של האתר שלנו עבורך;
(ג) לאפשר את השימוש שלך בשירותים הזמינים באתר האינטרנט שלנו;
(ד) לספק לך את השירותים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט שלנו;
(ה) לשלוח חשבוניות ותזכורות תשלום שלך, וכן לאסוף תשלומים ממך;
(ו) לשלוח לך תקשורת מסחרית לא שיווקית;
(ז) לשלוח לך הודעות דוא”ל שביקשת במיוחד;
(ח) לשלוח לך עלון הדוא”ל שלנו, אם ביקשת את זה (אתה יכול להודיע לנו בכל עת אם אתה כבר לא דורש את הידיעון,עלון);
(ט) לשלוח לך תקשורת שיווקית הקשורה לעסק שלנו או לעסקים של צדדים שלישיים שנבחרו בקפידה, שלדעתנו עשויים לעניין אותך, בהודעה או בה הסכמת באופן ספציפי לכך, בדוא”ל או בטכנולוגיה דומה (תוכל יידע אותנו בכל עת אם אינך זקוק עוד לתקשורת שיווקית);
(י) לספק לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי על המשתמשים שלנו (אך אותם צדדים שלישיים לא יוכלו לזהות כל משתמש בנפרד ממידע זה);
(יא)   להתמודד עם שאלות ותלונות שנעשו על ידך או בקשר אליך לגבי האתר שלנו;
(יב)    לשמור על אתר האינטרנט שלנו מאובטח ולמנוע הונאה; ו
(יג)    לוודא התאמה עם התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש באתר האינטרנט שלנו.
3.3 אם תשלח מידע אישי לפרסום באתר שלנו, נפרסם מידע זה ונשתמש בו באופן אחר בהתאם לרישיון שתעניק לנו.
3.4 לא נוכל, ללא הסכמתך המפורשת, לספק את המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו לצורך השיווק הישיר שלהם או של כל צד שלישי אחר.
3.5 כל העסקאות הפיננסיות באתר שלנו מטופלות באמצעות ספק שירותי התשלומים שלנו, ישראכרט,PayPal,קאל. נשתף מידע עם ספק שירותי התשלומים שלנו רק במידה הדרושה למטרות של עיבוד תשלומים שתבצע באמצעות אתר האינטרנט שלנו, החזר תשלומים אלה והתמודדות עם תלונות ושאלות בנוגע לתשלומים והחזרים אלה.
4. גילוי מידע אישי
4.1 אנו עשויים למסור את המידע האישי שלך לכל אחד מעובדינו, נושאי המשרה שלנו, מבטחים, יועצים מקצועיים, סוכנים, ספקים או קבלני משנה, ככל שהדבר נדרש באופן סביר למטרות המפורטות בפוליסה זו.
4.2 אנו עשויים למסור את המידע האישי שלך לכל חבר בקבוצת החברות שלנו (כלומר, חברות הבת שלנו, חברת האחזקות שלנו וכו׳) ככל שהדבר נדרש באופן סביר למטרות המפורטות בפוליסה זו.
4.3 אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך:
(א) ככל שנדרש לעשות כן על פי דין;
(ב) בקשר עם הליכים משפטיים מתמשכים או עתידיים;
(ג) על מנת להקים, לממש או להגן על זכויותינו המשפטיות (לרבות מתן מידע לאחרים לצורך מניעת הונאה והפחתת סיכון אשראי);
(ד) לרוכש (או לרוכש פוטנציאלי) של כל עסק או נכס שאנו (או שוקלים) למכור; ו
(ה) לכל אדם שאנו סבורים כי ניתן להחיל על בית משפט או על רשות מוסמכת אחרת לגבי גילוי מידע אישי זה, שלפי דעתנו הסבירה, בית משפט או רשות כאמור יהיו סבירים סביר שיורה על גילוי מידע אישי זה.
4.4 למעט כפי שנקבע במדיניות זו, לא נספק את הפרטים האישיים שלך לצדדים שלישיים.
5. שמירה על מידע אישי
5.1 סעיף 5 קובע את מדיניות השמירה על הנתונים שלנו ואת נוהלנו, שנועדו להבטיח את עמידתנו בהתחייבויות המשפטיות שלנו ביחס לשמירה ולמחיקה של מידע אישי.
5.2 המידע האישי שאנו מעבדים לכל מטרה לא יישמר לאורך זמן רב מהנדרש למטרה זו או למטרות אלו.
5.3 על אף ההוראות האחרות של סעיף זה, 5, נשמור מסמכים (לרבות מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:
(א) ככל שנדרש לעשות כן על פי דין;
(ב) אם אנו סבורים כי המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או עתידי; ו
(ג) על מנת להקים, לממש או להגן על זכויותינו המשפטיות (לרבות מתן מידע לאחרים לצורך מניעת הונאה והפחתת סיכון אשראי).
6. אבטחת מידע אישי
6.1 ננקוט אמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלך.
6.2 אנו נשמור את כל המידע האישי שאתה מספק בשרתים המאובטחים שלנו (הסיסמה וחומת האש).
6.3 כל העסקאות הפיננסיות אלקטרוניות נכנסו דרך אתר האינטרנט שלנו יהיו מוגנים על ידי טכנולוגיית הצפנה.
6.4 אתה מאשר כי העברת מידע דרך האינטרנט אינה מובנת מאליה, ואיננו יכולים להבטיח את אבטחת הנתונים הנשלחים דרך האינטרנט.
6.5 אתה אחראי לשמירת הסיסמה שבה אתה משתמש לגישה אל האתר שלנו חסוי; לא נבקש ממך את הסיסמה שלך (למעט כאשר אתה נכנס לאתר שלנו).
7. תיקונים
7.1 אנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת על ידי פרסום גרסה חדשה באתר האינטרנט שלנו.
7.2 עליך לבדוק את הדף מדי פעם כדי לוודא שאתה מרוצה משינויים כלשהם במדיניות זו.
7.3 אנו עשויים להודיע לך על שינויים במדיניות זו בדוא”ל.
8. הזכויות שלך
8.1 אנו רשאים למנוע מידע אישי שאתה מבקש במידה המותרת על פי חוק.
8.2 אתה רשאי להורות לנו בכל עת שלא לעבד את המידע האישי שלך למטרות שיווקיות.
9. אתרי צד שלישי
9.1 האתר שלנו כולל קישורים, ופרטים של אתרי צד שלישי.
9.2 אין לנו שליטה, ואיננו אחראים, על מדיניות הפרטיות ועל נוהלי צד שלישי.
10. עדכון מידע
10.1 אנא עדכן לנו אם המידע האישי שאנו מחזיקים לגביך צריך להיות מתוקן או מעודכן.
11. על Cookies
11.1 קובץ Cookies  הוא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן על ידי הדפדפן. המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש דף מהשרת.
11.2 עוגיות עשויות להיות עוגיות “מתמשכות” או קבצי cookie “session”:  קובץ  cookie מתמשך יאוחסן על ידי דפדפן אינטרנט ויישאר בתוקף עד לתאריך התפוגה שנקבע, אלא אם כן הוא נמחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיות הפגישה, לעומת זאת, יפוג בסוף ההפעלה המשתמש, כאשר דפדפן האינטרנט נסגר.
11.3 קבצי Cookies  אינם מכילים בדרך כלל מידע שמזהה משתמש באופן אישי, אך מידע אישי שאנו שומרים אודותיך עשוי להיות מקושר למידע המאוחסן בקובצי  Cookies ולהשיג אותם.
11.4 ניתן להשתמש בקובצי Cookie  על ידי שרתי אינטרנט כדי לזהות ולעקוב אחר משתמשים בזמן שהם מנווטים בדפים שונים באתר ומזהים משתמשים החוזרים לאתר.
12. ה-Cookies שלנו
12.1 מטרות העוגיות שאנו משתמשים בהן באתר האינטרנט שלנו מפורטות להלן:
(א) אנו משתמשים בעוגיות כדי לזהות מחשב כאשר משתמש מבקר באתר שלנו;
(ב) אנו משתמשים בקובצי cookies כדי לעקוב אחר משתמשים בזמן שהם מנווטים אל      האתר;
(ג) אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את השימושיות של האתר;
(ד) אנו משתמשים בעוגיות כדי לנהל את האתר;
(ה) אנו משתמשים בקובצי  cookie כדי למנוע הונאות ולשפר את האבטחה של האתר;
 (ו)    אנו משתמשים בקובצי  cookies  כדי להתאים אישית את האתר עבור כל משתמש;
 (ז)   אנו משתמשים בקובצי  cookies כדי לאמת פעילויות של משתמשים מאומתים;
 (ח)  אנו משתמשים עוגיות כדי להקל על השימוש במנוע החיפוש באתר שלנו.
13. קבצי  Cookies של Analytics
13.1 אנו משתמשים ב- Analytics Google כדי לנתח את השימוש באתר שלנו.
13.2 ספק שירותי האנליזה שלנו מייצר מידע סטטיסטי ומידע נוסף על השימוש באתר באמצעות עוגיות.
13.3 לקובצי ה- analytics המשמשים את האתר שלנו יש את השמות הבאים: _ga, _gat, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz __utmv.
13.4 המידע הנוצר באתר האינטרנט שלנו משמש ליצירת דוחות על השימוש באתר שלנו.
13.5 מדיניות הפרטיות של ספק שירותי הניתוח שלנו זמינה בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/ “id =” subunit-1454326350383128516 “> http://www.google.com/policies/privacy/”> http://www.google.com/policies/privacy/.
14. Cookies צד שלישי
14.1 האתר שלנו משתמש גם בקובצי  Cookies של צד שלישי.
15. חסימת קבצי Cookies
15.1 רוב הדפדפנים מאפשרים לך לסרב לקבל קבצי  Cookies; לדוגמה:
(א) ב- Firefox (גרסה 51) תוכל לחסום את כל קבצי ה- Cookie על ידי לחיצה על “כלים”, “אפשרויות”, “פרטיות”, בחירה באפשרות “השתמש בהגדרות מותאמות אישית להיסטוריה” מהתפריט הנפתח, ובדיקת “קבל קבצי Cookie מאתרים ” ו
(ב) ב- Chrome (גרסה 55), תוכל לחסום את כל קבצי ה- Cookie על ידי גישה לתפריט “התאמה אישית ושליטה” ולחיצה על “הגדרות”, “הצג הגדרות מתקדמות” ו”הגדרות תוכן “ולאחר מכן בחירה באפשרות” חסום אתרים מהגדרה ” כל הנתונים “תחת הכותרת” עוגיות “.
15.2 חסימת כל קבצי ה- Cookie תהיה בעלת השפעה שלילית על השימושיות של אתרי אינטרנט רבים.
15.3 אם תחסום קבצי Cookies לא תוכל להשתמש בכל התכונות באתר שלנו.
16. מחיקת קבצי Cookie
16.1 ניתן למחוק קבצי  Cookies שכבר מאוחסנים במחשב; לדוגמה:
(א) ב – Firefox (גרסה 51), אתה יכול למחוק קבצי Cookie על ידי לחיצה על “כלים”, “אפשרויות” ו “פרטיות”, ולאחר מכן בחירת “השתמש הגדרות מותאמות אישית להיסטוריה” מהתפריט הנפתח, לחיצה על “הצג קבצי Cookie” ולאחר מכן לחיצה על “הסר את כל קבצי ה- cookie”; ו
(ב) ב- Chrome (גרסה 55), תוכל למחוק את כל קבצי ה- Cookie על ידי גישה לתפריט “התאמה אישית ושליטה” ולחיצה על “הגדרות”, “הצג הגדרות מתקדמות” ו”נקה נתוני גלישה “ולאחר מכן בחירה באפשרות” קבצי Cookie ואחרים ” אתר ונתוני פלאגין “לפני הלחיצה על” נקה נתוני גלישה “.
16.2 מחיקת קבצי Cookies  תהיה בעלת השפעה שלילית על השימושיות של אתרי אינטרנט רבים.
17. פרטינו
17.1 אתר זה בבעלות מיסטיקה ייבוא בעמ
17.2 אנו רשומים תחת מספר רישום 513749069
17.3 ניתן ליצור איתנו קשר:
(א) באמצעות טופס יצירת קשר באתר שלנו;
(ב) באמצעות הטלפון, על מספר הקשר שפורסם באתר האינטרנט שלנו; אוֹ

Liven All rights reserved ©
הקולקציה
0 סל קניות
דילוג לתוכן